Cairó als Mitjans
×

Cairó als Mitjans

L’OMS alerta:  8 milions de persones moren cada any per la contaminació de l’aire

Preocupació per la contaminació de l’aire

Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut), cada any milers de persones moren arreu del món per l’exposició a les partícules contaminants contingudes en l’aire, tant interior com exterior.

L’OMS ho constata en el seu darrer informe. Vuit milions de persones moren cada any per l'exposició a les partícules fines contingudes en la contaminació de l'aire. Si s’analitzen les dades, la contaminació atmosfèrica va provocar per si sola aproximadament 4,2 milions de morts en 2016, mentre que la contaminació de l'aire domèstic originada per la cocció d'aliments amb combustibles i tecnologies contaminants va causar uns 3,8 milions de morts en el mateix període.

“Actualment l’aire interior és entre dues i cinc vegades més contaminant que l’aire exterior”

I malgrat aquestes dades, la major part dels usuaris desconeixen, bé per falta d'informació o bé per falta de formació, les conseqüències i el risc per a la salut que suposa el fet de passar el 80% del seu temps en un espai tancat, en el qual, estarà respirant, amb total probabilitat, un aire entre dues i cinc vegades més contaminat que el que es respira en l'exterior.

La qualitat de l'aire interior, un assumpte de vital importància

Hem de ser conscients que el temps que passem en el nostre habitatge, lloc de treball, edificis públics... estem exposats a diferents fonts de contaminació com la combustió de productes (tabac,l gas, carbó, etc.), agents biològics (bacteris, fongs, pòl·lens, àcars); compostos orgànics volàtils i semi volàtils (emesos pels materials de construcció i els productes químics), partícules en suspensió i emanacions de gasos del sòl (gas radó).

Per tot això, agències de salut pública internacionals i els diferents governs i organismes públics consideren en l'actualitat, el tema de la qualitat de l'aire interior, com un assumpte de vital importància per a la salut de les persones.

La contaminació de l'aire interior en xifres

Healthy Homes Barometer 2017” és el primer informe elaborat a Europa que inclou dades estadístiques detallades procedents de l'Eurostat Union Statistics on Income and Living Conditions que demostra la correlació entre la salut de les persones i les condicions dels edificis en els quals habitem.

I és que els edificis “malalts” i en males condicions de salubritat afecten no sols la salut dels seus residents sinó també a l'economia.

Si tenim en compte que, els actuals hàbits de vida ens obliguen a passar més de dues terceres parts del nostre temps en espais tancats amb una qualitat de l'aire interior molt deficient per falta d'adequats sistemes de ventilació i renovació de l'aire, no és d'estranyar que es produeixi un augment de malalties respiratòries com l'asma, al·lèrgies… i fins i tot un altre tipus de malalties no respiratòries i també associades a una prolongada exposició a una mala qualitat de l'aire interior.

“Segons l’informe “Healthy Homes Barometer 2017” el cost per a la societat europea de malalties com l’asma o l’EPOC és de 82 mil milions d’euros a l’any”.

Tot aquest impacte en la salut es tradueix en xifres molt significatives. I és que l'informe “Healthy Homes Barometer 2017” estima que el cost per a la societat europea de malalties com l'asma o el EPOC (malaltia obstructiva crònica pulmonar) és de 82 mil milions d'euros a l'any.

Costos directes i indirectes

Segons el mateix informe, la meitat d'aquesta quantitat estaria destinada a sufragar els costos directes d'aquestes malalties, com a medicines i cura dels malalts, i l'altra meitat, gairebé 40 mil milions d'euros, s'atribueixen a costos indirectes com, per exemple, la pèrdua de productivitat laboral.

I encara que la recerca que s'ha dut a terme per a la realització d'aquest informe revela que, en general, gairebé el 70% de les llars europees està en disposició de realitzar la inversió necessària per a la renovació del seu habitatge amb l'objectiu de buscar una major eficiència energètica i un òptim nivell de salubritat, el fet és que, els nivells de renovació són encara molt baixos. De fet, a Espanya, l'impuls a la rehabilitació i regeneració urbana és una de les línies prioritàries que recull el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, aprovat pel Govern.

Normativa a tenir en compte per a la millora de la qualitat de l'aire interior

A diferència de l'ocorregut amb la contaminació atmosfèrica, la incorporació en les actuals normatives de paràmetres i mesures específiques relatives a la millora de la qualitat de l'aire interior són relativament recents i d'aplicació obligatòria tant en obra nova com a l'hora d'abordar qualsevol projecte de rehabilitació.

El RITE (Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques d'Edificis) o el CTE (Codi Tècnic de l'Edificació) incorporen definicions i requeriments d'instal·lacions i ambients interiors realitzades a partir de la tipologia dels edificis, activitat dels ocupants o concentracions màximes de contaminants i en aquest sentit, s'estableixen les exigències bàsiques de salubritat dels edificis en les quals la ventilació compleix un paper fonamental per complir els requisits bàsics d'higiene, salut i protecció del medi ambient.

Sistemes de ventilació admesos pel Codi Tècnic de l’Edificació

Tenint en compte els immobles considerats com a objecte d'aplicació del CTE (edificis d'habitatges, els magatzems de residus, els trasters, els aparcaments i garatges), els sistemes de ventilació admesos es classifiquen en funció de la tipologia d’immoble i sistema utilitzat, podent ser ventilació híbrida, mecànica o natural (s’estableixen criteris prescriptius).

Requeriments del RITE

Quant al RITE (Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis) o normativa que té com a objectiu establir les exigències d'eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis, s'estableixen les exigències i requeriments relatius a la qualitat de l'aire interior en la Instrucció Tècnica IT 1.1.4.2.

Aquesta IT estableix com a necessari “… un sistema de ventilació per a l'aportació del suficient cabal d'aire exterior que eviti, en els diferents locals en els quals es realitzi alguna activitat humana, la formació d'elevades concentracions de contaminants”.

A quins sistemes afavoreix l'actual normativa?

En essència, l'actual normativa afavoreix la instal·lació de sistemes de ventilació mecànica i els sistemes de filtració d'aire com a elements fonamentals per a l'obtenció d'una qualitat de l'aire interior que proporcioni un ambient saludable i de major confort als usuaris. La reducció dels nivells de contaminants de l'aire interior s'ha convertit en els últims anys en una qüestió de vital importància i relacionada no sols amb la salubritat, sinó també amb l'economia. Per tots aquests motius, l’aposta per millorar la qualitat de l’aire que respirem és i serà una prioritat per a la societat.

Newsletter

Rep tota la informació de Cairó: ofertes, promocions, novetats, catàlegs, concursos ...